Cập nhật điều trị Nội khoa tăng huyết áp

 Bài báo cáo của Gs Ernesto L. Schiffrin/Hội nghị tăng huyết áp Việt nam lần 1