Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ

 

- Trước năm 1975: Trưởng Bộ mônTHẦY LÊ VĂN BÁCH
   Phó Trưởng Bộ môn: BS. Nguyễn Khoa Mân
Từ năm 1975 đến 1990: Trưởng Bộ môn: BS. Lê Văn Bách
Từ năm 1990 đến 1995: Trưởng Bộ môn: BS. Lê Văn Bách
   Phó Trưởng Bộ môn: BS. Lê Văn Bàng

 

1_rs
Thầy Lê Văn Bách, Nguyên Trưởng Bộ môn Nội


Từ năm 1995 đến 2004: Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Lê Văn Bàng
   Phó Trưởng Bộ môn: GS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ môn: GS.TS. Trần Hữu Dàng
Từ năm 2005 đến 2007: Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Trần Hữu Dàng.
   Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Võ Tam
   Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Phạm Như Thế

Từ năm 2007 đến 2010: Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Trần Hữu Dàng
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
   Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Võ Tam
   Phó Trưởng Bộ Môn kiêm nhiệm : GS.TS. Phạm Như Thế
Từ 2010 đến 2014: Trưởng Bộ Môn : GS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
   Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Lê Văn Chi
Từ 2014 đến 2019: Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trần Văn Huy
  Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
  Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Lê Văn Chi
  Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo   

Từ 2019 đến nay: Trưởng Bộ môn: GS.TS. Trần Văn Huy
  Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS Nguyễn Đình Toàn
  Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Hoàng Anh Tiến

  Phó Trưởng BM kiêm nhiệm: BSCKII. Hoàng Thị Lan Hương