Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ

 

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

 

STT

Nhiệm kỳ

Ban lãnh đạo

1

Trước năm 1975

Trưởng Bộ môn: Thầy Lê Văn Bách
Phó Trưởng Bộ môn: BS. Nguyễn Khoa Mân

2

Từ năm 1975 đến 1990

Trưởng Bộ môn: Thầy Lê Văn Bách

3

Từ năm 1990 đến 1995

Trưởng Bộ môn: Thầy Lê Văn Bách
Phó Trưởng Bộ môn: BS. Lê Văn Bàng

4

Từ năm 1995 đến 2004

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Lê Văn Bàng
Phó Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Huỳnh Văn Minh
Phó Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trần Hữu Dàng

5

Từ năm 2005 đến 2007

Trưởng Bộ Môn : PGS.TS. Huỳnh Văn Minh
Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Trần Hữu Dàng
Phó Trưởng Bộ Môn: TS. BS. Võ Tam
Phó Trưởng Bộ Môn kiêm nhiệm: GS.TS. Phạm Như Thế

6

Từ năm 2007 đến 2010

Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Huỳnh Văn Minh
Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Trần Hữu Dàng
Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Võ Tam
Phó Trưởng Bộ Môn kiêm nhiệm : GS.TS. Phạm Như Thế

7

Từ 2010 đến 2014

Trưởng Bộ Môn : GS.TS. Huỳnh Văn Minh
Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Lê Văn Chi

Phó Trưởng Bộ Môn kiêm nhiệm: GS.TS. Phạm Như Thế

8

Từ 2014 đến 2017

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trần Văn Huy

Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ

Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Lê Văn Chi
Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

9

Từ 2017 đến 2020

Trưởng Bộ môn: GS.TS. Trần Văn Huy
Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Lê Văn Chi

Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo        

10

Từ 2020 đến nay

Trưởng Bộ môn: GS.TS. Trần Văn Huy
Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS Nguyễn Đình Toàn

Phó Trưởng Bộ Môn: PGS. TS. Hoàng Anh Tiến