Danh sách nhân sự

Trần Văn Huy (01)

Giáo sư, Tiến sĩ

Email : tvhuy@huemed-univ.edu.vn

Nguyễn Đình Toàn (02)

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Email: ndtoan@huemed-univ.edu.vn
 

Hoàng Anh Tiến (03)

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Email: hatien@huemed-univ.edu.vn

Huỳnh Văn Minh (04)

Giáo sư, Tiến sĩ

E-mail: hvminh@huemed-univ.edu.vn
 

Nguyễn Hải Thủy (05)

Giáo sư, Tiến sĩ

Email: nhthuy@huemed-univ.edu.vn

 

Trần Hữu Dàng (06)

Giáo sư, Tiến sĩ

Email: thdang@huemed-univ.edu.vn

Hoàng Khánh (07)

Giáo sư, Tiến sĩ

Email: hkhanh@huemed-univ.edu.vn

Võ Tam (08)

Giáo sư, Tiến sĩ

Email: vtam@huemed-univ.edu.vn

Nguyễn Anh Vũ (09)

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Email: navu@huemed-univ.edu.vn
 

Nguyễn Cửu Long (10)

Tiến sĩ, Bác sĩ

E-mail: nclong@huemed-univ.edu.vn