Cập nhật siêu âm tim trong bệnh nội tiết

Vai trò của kỹ thuật siêu âm tim trong chuyên ngành nội tiết