Cập nhật suy tim EF bình thường: nguyên nhân, lựa chọn thông số đánh giá

Bài báo cáo Hội nghị tim mạch quốc gia 2014