Phòng ngừa xoắn đỉnh tại bệnh viện

 Dựa theo tài liệu của ACC/AHA 2010

Bài báo cáo chuyên đề tại Hội nghị Tim mạch quốc gia 2012