Quan điểm hiện nay về bệnh van tim

 

Jordi Soler - Soler, Enrique Galve

BS CK2 Hoàng Thị Thanh Hòa và BS CK2 Lê Thị Yến (dịch)