Ứng dụng hiện nay của kỹ thuật siêu âm đánh dấu mô

 Bài báo cáo tại Hội nghị Tim mạch quốc gia 2012