Vai trò chẩn đoán hình ảnh trong THA thứ phát

 Bài báo cáo Hội nghị THA Việt nam lần 1