Khung chương trình chi tiết đào tạo Đại học HK1, năm học 2020-2021