Chi tiết nhân sự

Tôn Nữ Nam Trân (36)

Thạc sĩ, Thư ký Bộ môn

Email: tnntran@huemed-univ.edu.vn 

Thạc sĩ, Thư ký Bộ môn

Email: tnntran@huemed-univ.edu.vn