Chi tiết nhân sự

Hoàng Thị Bích Ngọc (29)

 Email: htbngoc@huemed-univ.edu.vn 

 Thạc sĩ, Bác sĩ