Chi tiết nhân sự

Nguyễn Phan Hồng Ngọc (24)

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: nphngoc@huemed-univ.edu.vn 

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: nphngoc@huemed-univ.edu.vn