Chi tiết nhân sự

Đặng Thị Khánh Thảo (27)

Thạc sĩ, Thư ký Bộ môn

Email: dtkthao@huemed-univ.edu.vn 

 Thạc sĩ, Thư ký Bộ môn