Chi tiết nhân sự

Phạm Minh Trãi (30)

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: pmtrai@huemed-univ.edu.vn 

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: pmtrai@huemed-univ.edu.vn