Qui trình bảo vệ luận án tiến sĩ

 

Qui trình tổ chức, bảo vệ luận án tiến sĩ
Ngày cập nhật: 05/08/2010 14:19:21
 QUI TRÌNH TỔ CHỨC, BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Bước 1 : Đề xuất tên 03 chuyên đề
Bước 2 : Ký quyết định giao tên 03 chuyên đề
Bước 3 : Thành lập Tiểu ban chấm 03 chuyên đề
Bước 4 : Gửi hồ sơ đến các thành viên trong Tiểu ban chấm 03 chuyên đề
Bước 5: Tổ chức buổi bảo vệ 03 chuyên đề
Bước 6 : Hoàn tất 3 chuyên đề
Bước 1 : Học viên nộp đơn, phòng ĐT SĐH làm thủ tục
Bước 2 : Thành lập Hội đồng đánh giá
Bước 3 : Gửi giấy mời
Bước 4 : Tổ chức buổi bảo vệ
Bước 5 : Hoàn tất hồ sơ NCS trình Bộ xin phản biện độc lập
Bước 1 : Thông báo cho NCS về nhận xét và cách xử lí luận án.
Bước 2 : Trình Bộ sau khi sửa chữa.
Bước 1 : Định ngày bảo vệ
Bước 2 : Tổ chức buổi bảo vệ
Bước 3 :  Hoàn tất hồ sơ  đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng Tiến sĩ

1. BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ CẤP TIẾN SĨ 
 Hoàn thành chuyên đề cấp Tiến sĩ là một trong những điều kiện cho NCS được bảo vệ luận án TS cấp Bộ môn.
Bước 1 : Đề xuất tên 03 chuyên đề
Người hướng dẫn gửi văn bản đề xuất nhà trường giao tên 03 chuyên đề cho NCS. Tên 03 chuyên đề này phù hợp và trích từ nội dung của đề cương luận án TS.
Bước 2 :  Ký quyết định giao tên 03 chuyên đề
Phòng ĐT SĐH xin ý kiến của Khoa/Bộ môn. Sau khi Khoa/Bộ môn đồng ý, Phòng SĐH soạn thảo quyết định giao tên 03 chuyên đề trình Ban Giám hiệu ký.
Bước 3 :  Thành lập Tiểu ban chấm 03 chuyên đề
Sau khi NCS bản thảo 03 chuyên đề, Khoa/BM đề nghị danh sách Tiểu ban chấm 03 chuyên đề trên. Phòng ĐT SĐH soạn thảo quyết định thành lập Tiểu ban trình Ban Giám hiệu ký.
Bước 4 Gửi hồ sơ đến các thành viên trong Tiểu ban chấm 03 chuyên đề
Sau khi có Quyết định thành lập Tiểu ban chấm chuyên đề, Phòng ĐT SĐH gửi Quyết định và bản thảo chuyên đề đến cho các thành viên trong Tiêu ban để họ có thời gian đọc trước và chuẩn bị câu hỏi.
Bước 5 : Tổ chức buổi bảo vệ 03 chuyên đề
1.     Phòng soạn thảo giấy mời và gửi: đại diện Ban Giám hiệu, BCN Khoa/BM, tất cả các giảng viên của Khoa/BM.
2.     Trưởng Phòng ĐT SĐH tuyên bố lí do buổi làm việc, đề nghị Trưởng Tiểu ban điểu khiển buổi bảo vệ.
3.     Tại buổi bảo vệ, NCS trình bày nội dung lần lượt các chuyên đề, các thành viên trong Tiểu ban nêu câu hỏi, NCS trả lời. Tiểu ban họp riêng để thống nhất điểm số cho mỗi chuyên đề. Đểm số được tính theo thang điểm 10.
4.     Các hồ sơ phải chuẩn bị cho buổi bảo vệ: Mẫu biên bản bảo vệ chuyên đề cấp Tiến sĩ (theo Qui chế của Bộ), bản thảo các chuyên đề cấp Tiến sĩ.
5.     Phòng ĐT SĐH tạm ứng và chi tiền chấm chuyên đề, tổ chức, phục vụ theo Qui định thu chi nội bộ của trường.
Bước 6 : Căn cứ vào Biên bản chấm chuyên đề có đầy đủ tất cả chữ ký của các thành viên, Phòng ĐT SĐH lập bảng điểm NCS trình Ban Giám hiệu ký.
2. BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP BỘ MÔN 
 Bước 1 :
1.     Học viên nộp đơn xin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp BM, có chữ ký của Người hướng dẫn và Khoa/BM đào tạo
2.     Phòng ĐT SĐH hướng dẫn NCS nộp các hồ sơ liên quan, cụ thể là: bản thảo luận án TS, các bài báo khoa học, các văn bằng chứng chỉ (bằng thạc sỹ, bảng điểm cao học, các chứng chỉ môn chung), bảng điểm chuyên đề cấp TS, giấy xác nhận hoàn thành học phí của Phòng KH-TC…
Bước 2 : 
1.     Căn cứ vào đề nghị của Khoa/BM về danh sách Hội đồng chấm luận án cấp Bộ môn, Phòng ĐT SĐH soạn thảo quyết định và trình Ban Giám hiệu ký.
2.     Phòng ĐT SĐH gửi quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án, bản thảo luận án, giấy mời đọc và nhận xét luận án, dự kiến ngày bảo vệ đến các thành viên trong Hội đồng.
3.     Thu nhận các bản nhận xét của Hội đồng và phản hồi về dự kiến ngày bảo vệ để phù hợp lịch công tác của Hội đồng.
Bước 3 : Gửi giấy mời đến đại diện BGH, Khoa, Bộ môn
Bước 4 : Tổ chức buổi bảo vệ 
1.     Phòng ĐT SĐH gửi giấy mời đến Hội đồng, đại diện BGH, Khoa/BM, toàn thể giảng viên Khoa/BM đào tạo.
2.     Phòng ĐT SĐH chịu trách nhiệm chuẩn bị phòng bảo vệ, máy móc, băng rôn,… cho buổi bảo vệ.
3.     Tại buổi bảo vệ, các qui trình được tiến hành như sau:
·         Đại diện cơ sở đào tạo tuyên bố lí do, đọc quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án ở bộ môn của Thủ trưởng cơ sở đào tạo.
·         Chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi họp đánh gía luận án, công bố số lượng thành viên HĐ có mặt và các điều kiện để NCS có thể trình luận án trước HĐ.
·         NCS trình bày nội dung luận án.
·         Hai Người giới thiệu luận án đọc bản nhận xét.
·         Các thành viên HĐ và những người tham dự đặt câu hỏi hoặc phát biểu ý kiến xoay quanh nội dung luận án.
·         NCS trả lời các câu hỏi và ý kiến trao đổi.
·         Nếu  không còn vấn đề phải tranh luận và làm rõ, Hội đồng họp riêng. Từng thành viên của Hội đồng ghi ý kiến nhận xét vào phiếu nhận xét. Dựa vào phiếu nhận xét, Hội đồng thống nhất Kết luận chung của Hội đồng.
·         Chủ tịch HĐ công bố kết luận chính của HĐ.
Bước 5: Hoàn tất hồ sơ NCS trình Bộ xin phản biện độc lập 
Sau khi bảo vệ luận án TS cấp Bộ môn, NCS được phép sửa chữa luận án theo ý kiến của các thành viên trong HĐ trong vòng 03 tháng.
Hồ sơ trình Bộ xin phản biện độc lập gồm 15 loại hồ sơ (theo Qui chế của Bộ):
1.     Công văn của cơ sở đào tạo
2.     Giới thiệu danh sách Hội đồng chấm luận án TS cấp Nhà nước
3.     Biên bản đánh giá luận án cấp BM
4.     Bản xác nhận các điểm đã bổ sung, sửa chữa
5.     Hai bản nhận xét của người giới thiệu luận án và các phiếu nhận xét của các thành viên trong Hội đồng
6.     Danh sách gửi tóm tắt luận án
7.     Trích yếu luận án
8.     Đơn xin bảo vệ luận án của NCS
9.     Lý lịch khoa học của NCS
10. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ
11. Bảng điểm cao học, bảng điểm các chuyên đề TS
12. Bản sao Quyết định công nhận NCS và các văn bản thay đổi trong quá trình đào tạo
13. Hai bộ sao chụp bài báo liên quan đến đề tài luận án của NCS, xóa tên NCS trên các công trình, bài báo đó
14. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả bài báo, công trình nghiên cứu (nếu có)
15. Hai bản luận án đóng bìa mềm, không có thông tin về NCS, Người hướng dẫn và cơ sở đào tạo
16. Ba bản tóm tắt trong đó có 02 bản xóa thông tin về NCS, Người hướng dẫn và cơ sở đào tạo
3. QUI TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ SAU KHI CÓ NHẬN XÉT CỦA 02 PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP 
 Bước 1 : Đọc kết luận chung của 02 phản biện độc lập và thư công tác của chuyên viên Vụ ĐH&SĐH để truyền đạt lại cho NCS (mỗi NCS có một tình huống cụ thể).
1.     Nếu NCS được 02 phản biện đồng ý cho phép bảo vệ cấp Nhà nước nhưng cần sửa chữa thì :
·         NCS được phép sửa chữa những điểm theo yêu cầu của phản biện độc lập,  NCS cũng được phép bảo lưu ý kiến của mình và phải giải trình  lí do vì sao bảo lưu những ý kiến đó.
·         Sau khi sửa chữa, NCS đóng 01 luận án bìa cứng, 03 bản tóm tắt luận án , ba bản giải trình những sửa chữa bổ sung theo ý kiến của các phản biện độc lập.
     2.  Trường hợp cả hai phản biện độc lập đánh giá luận án chưa đạt yêu cầu , Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mời thêm 02 phản biện khác. Khi này, NCS phải gửi lại hồ sơ theo qui định
     3.  Nếu có thêm 01 phản biện độc lập nữa đánh giá luận án chưa đạt yêu cầu thì Bộ GD&ĐT yêu cầu NCS sửa chữa, bổ sung luận án và đánh giá lại ở Tổ bộ môn sớm nhất là sau 12 tháng, muộn nhật là 24 tháng
Bước 2 : Khi đã nhận được hồ sơ của NCS theo đúng yêu cầu, Trường gửi luận án, tóm tắt luận án, bản giải trình của NCS và bản thông tin những kết luận mới của luận án để đưa lên mạng; trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bảo vệ cấp Nhà nước.
 4. TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP NHÀ NƯỚC  
 Bước 1: Sau khi nhận được Quyết định thành lập Hồi đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước của Bộ, Phòng sao gửi đến các thành viên trong Hội đồng những hồ sơ sau:
1.     Bản quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án TS cấp Nhà nước của Bộ.
2.     Giấy mời đọc và nhận xét luận án, trong đó có dự kiến ngày bảo vệ và đề nghị HĐ cho ý kiến về lịch dự kiến này, luận án chính thức, tóm tắt luận án.
Bước 2 :  Tổ chức buổi bảo vệ 
1.     Sau khi đã nhận đủ 7 nhận xét của các thành viên Hội đồng, trên 10 bản nhận xét tóm tắt luận án của các nhà khoa học; Phòng  ĐT SĐH một lần nữa xin ý kiến Hội đồng về ngày tổ chức bảo vệ.
2.     Đăng thông tin ngày bảo vệ trên báo; trên lịch công tác nhà trường, lịch công tác Phòng KHCN-SĐH.
3.     Phòng ĐT SĐH chuẩn bị, vệ sinh và trang trí phòng ốc.
4.     Gửi giấy mời đến Ban Giám hiệu, Khoa, Tổ bộ môn, Nguời hướng dẫn, NCS, cơ quan công tác của NCS…
5.     Hồ sơ chuẩn bị cho buổi bảo vệ gồm:
·         Chương trình buổi bảo vệ luận án.
·         Các điều kiện cho phép NCS được bảo vệ luận án cấp Nhà nước.
·         Mẫu Danh sách Hội đồng có mặt.
·         Biên nhận của thư viện nhà trường đã nhận luận án và tóm tắt luận án.
·         Các hồ sơ cá nhân của NCS: Lý lịch khoa học của NCS, các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, bài báo, quyết định công nhận NCS, công văn gia hạn (nếu có),…
·         Mẫu biên bản kiểm phiếu.
·         Các phiếu đánh giá.
·         Bản tổng hợp các ý kiến nhận xét của các nhà khoa học và các thành viên trong Hội đồng (không phải là phản biện) – do Thư kí Hội đồng soạn thảo.
·         Dự thảo quyết nghị Hội đồng (do Thư ký Hội đồng soạn thảo).
·         Tiến hành buổi bảo vệ theo các trình tự sau:
·         Đại diện cơ sở đào tạo tuyên bố lý do, đọc Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án và đề nghị Chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp.
·         Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách thành viên Hội đồng có mặt, công bố chương trình làm việc.
·         Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học của NCS và các điều kiện cần thiết để NCS bảo vệ luận án.
·         Các thành viên Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi hoặc ý kiến thắc mắc (nếu có) về lý lịch khoa học và quá trình đào tạo của NCS.
·         NCS trình bày nội dung luận án trong thời gian không quá 30 phút (không đọc bản tóm tắt hoặc văn bản chuẩn bị trước).
·         Các phản biện đọc nhận xét.
·         Thư ký Hội đồng đọc bản tổng hợp các nhận xét khác.
·         Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi để kiểm tra kiến thức và trình độ nghiên cứu khoa học của NCS.
·         Tác giả luận án trả lời các câu hỏi nêu ra.
·         Người hướng dẫn phát biểu ý kiến (có văn bản).
·         Họp Hội đồng riêng để bầu Ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín và thảo luận thông qua Quyết nghị Hội đồng.
·         Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả đánh giá luận án.
·         Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết nghị của hội đồng.
·         Đại diện cơ sở đào tạo phát biểu ý kiến và tặng hoa cho Hội đồng, Người hướng dẫn và NCS.
·         NCS phát biểu ý kiến.
·         Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ.
Bước 3:   Hoàn tất hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng Tiến sĩ 
Hồ sơ xin cấp bằng gồm:
1.     Công văn của cơ sở đào tạo đề nghị cấp bằng
2.     Giấy biên nhận của Thư viện quốc gia
3.     Danh sách Hội đồng có mặt trong buổi bảo vệ
4.     Biên bản buổi bảo vệ, Quyết nghị của Hội đồng
5.     Biên bản kiểm phiếu, các phiếu đánh gía
6.     Tất cả các bản nhận xét của Hội đồng, Người hướng dẫn, các nhà khoa học
7.     Bản tổng hợp các ý kiến nhận xét của các nhà khoa học, các thành viên HĐ (không phải là phản biện)
8.     Tờ báo đăng tin ngày bảo vệ.