Thư mời tài trợ Hội thảo khoa học “Cập nhật các tiến bộ trong các chuyên ngành Nội khoa 2022”

THƯ MỜI TÀI TRỢ
Hội thảo khoa học “Cập nhật các tiến bộ trong các chuyên ngành Nội khoa 2022”