Dị tật tim Ebstein

 Doppler màu có bất thường gì?

Siêu âm van ba lá có bất thường gì?