Nghiên cứu tPA và PAI-1 trong nhồi máu não cấp

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá sự thay đổi của nồng độ tPA và PAI-1 trong pha cấp của nhồi máu não

- Tìm hiểu mối tương quan giữa tPA và PAI-1 với diễn biến lâm sàng

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- 30 bệnh nhân bị nhồi máu não cấp và 28 bệnh nhân nhóm chứng ở Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 5 năm 2001 đến tháng 5 năm 2003

- tPA và PAI-1 huyết tương được đánh giá bằng phương pháp ELISA

- Diễn biến lâm sàng được đánh giá bằng thang điểm của Viện quốc tế về sức khoẻ và đột quỵ ( NIH-NINDS)

Kết quả:

- Nồng độ tPA huyết tương ở nhóm bệnh là 8,46  7,28 ng/ml cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng là 6,66  3,29 ng/ml (P<0,05)

- Nồng độ PAI-1 huyết tương ở nhóm bệnh là 92,03  16,5 ng/ml cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng là 44,18  17,56 ng/ml ( P< 0,001)

- Có mối tương quan chặt chẽ giữa nồng độ tPA và diễn tiến lâm sàng với r = 0,43, y= 3,3212x- 0,16137

- Có mối tương quan chặt chẽ giữa nồng độ PAI-1 và diễn tiến lâm sàng với r = 0,173, y= 3,0335x+ 84,64