Đăng ký đề tài các cấp năm 2012

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC


Số: 19 YD

(Vv đăng ký đề tài các cấp năm 2012)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Huế, ngày 06 tháng 01 năm 2011

 

 

Kính gửi:           - Các đơn vị trong toàn Trường

 

Thực hiện công văn số 1424/ĐHH – KHCN ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Đại học Huế V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH & CN năm 2012 , Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị triển khai cho cán bộ của đơn vị mình  đề xuất các nhiệm vụ khoa học năm 2012 như sau:

1. Nhiệm vụ KH & CN cấp Nhà nước:

Nhiệm vụ KH & CN cấp Nhà nước bao gồm:

1. Nhiệm vụ KH & CN thuộc Chương trình KH & CN trọng điểm cấp Nhà nước.

2. Nhiệm vụ KH & CN độc lập cấp Nhà nước

3. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước.

4. Dự án KH & CN có quy mô lớn

5. Dự án xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao KH & CN vào nông thôn và miền núi

6. Nhiệm vụ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ KH & CN Quốc gia.

7. Nhiệm vụ KH & CN để hình thành sản phẩm quốc gia (tiêu chí xác định sản phẩm quốc gia trong phụ lục I kèm theo)

8. Nhiệm vụ nghiên cứu theo Nghị định thư sẽ ký kết với các nước

   Các đề xuất trên được thực hiện theo Mẫu 1 – Phụ lục I, riêng với đề xuất nghị định thư thì đề xuất theo Mẫu 3 – Phụ lục I

 

2. Nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ:

1. Đề xuất chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ theo Mẫu 1 - Phụ lục II “ Phiếu đề xuất chương trình KH & CN cấp Bộ năm 2012”

2. Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ theo Mẫu 3 – Phụ lục II “ Phiếu đề xuất đề tài KH & CN cấp Bộ năm 2012”

3. Đề xuất Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ theo Mẫu 5 – Phụ lục II “ Phiếu đề xuất Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ  năm 2012”

4. Đề xuất Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu theo Mẫu 6 – Phụ lục II “ Phiếu đề xuất dự án tăng cường năng lực nghiên cứu”

5. Đề xuất Dự án chống xuống cấp, sửa chữa xây dựng nhỏ theo Mẫu 7 – Phụ lục II “ Phiếu đề xuất dự án sửa chữa, xây dựng nhỏ”

6. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cấp Bộ khác theo Mẫu 8 – Phụ lục II “ Danh mục đề xuất nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ khác năm 2012”.

 

3. Các nhiệm vụ KH & CN cấp cơ sở ( đề xuất theo Mẫu 1)

1. Đề tài KH & CN cơ sở cấp Đại học Huế

2. Đề tài KH & CN cơ sở cấp Trường

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

           

Các văn bản đề xuất về nhiệm vụ KH & CN cấp Nhà nước và cấp Bộ xin gửi về Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế trước ngày 20 tháng 1 năm 2011, các nhiệm vụ cấp cơ sở trước ngày 28 tháng 2 năm 2011

 

Nơi nhận:       

   - Như trên

   - Lưu TCHC, KHCN-HTQT

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 (đã ký)

 

PGS.TS. TRẦN HỮU DÀNG