Họp Nghiên cứu sinh Bộ môn Nội

Mời tất cả nghiên cứu sinh của bộ môn họp nghe phổ biến qui chế đào tạo. Thời gian: 9h ngày 17/3/2012 tại giảng đường 101 của Trường Đại học Y Dược Huế. (Danh sách xem trong mục đào tạo sau đại học)