Thay đổi tuyển sinh Bác sĩ Nội trú

 \"\"

           BỘ Y TẾ                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Số: 8330 /BYT- K2ĐT                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\"\"V/v cải tiến thi tuyển sinh

 đào tạo Bác sĩ nội trú                                              Hà Nội,  ngày  23 tháng 12 năm 2011

 

 Kính gửi: Các cơ sở đào tạo Bác sĩ Nội trú 

Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Về nhiệm vụ và quyền hạn, Điều 2, khoản 14 qui định "Quản lý đào tạo chuyên khoa sau đại học đặc thù của ngành y tế gồm: chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và bác sĩ Nội trú".

Nhằm nâng cao chất lượng đầu vào đào tạo Bác sĩ nội trú (BSNT), hội nghị Hội đồng Hiệu trưởng các Trường đại học y dược ngày 05 tháng 4 năm 2011 đã thống nhất cần thay đổi các môn thi tuyển BSNT. Kể từ khóa tốt nghiệp bác sĩ năm 2012, thí sinh dự tuyển Bác sĩ nội trú ôn 8 môn và dự thi 5 môn, cụ thể như sau:

1. Các môn thi cho mọi chuyên ngành, gồm 3 môn:

- Môn thi 1: Toán thống kê;

- Môn thi 2: Ngoại ngữ (chọn một trong các ngoại ngữ: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung văn. Đề thi trình độ B hoặc tương đương);

- Môn thi 3: chọn 1 trong 4 môn gồm Giải phẫu; Sinh lý; Hóa sinh; Y sinh học di truyền. Trước khi thi 3 ngày, từng thí sinh sẽ bốc thăm để chọn môn thi này.

2. Các môn thi tùy thuộc vào ngành đăng ký dự thi, gồm 2 môn:

2.1. Đối với Bác sĩ đa khoa:

- Thí sinh đăng ký dự thi các chuyên ngành hệ Ngoại: môn thi 4 là Ngoại khoa; môn thi 5 là Sản Phụ khoa.

- Thí sinh đăng ký dự thi các chuyên ngành hệ Nội: môn thi 4 là Nội khoa; môn thi 5 là Nhi khoa.

2.2. Đối với Bác sĩ Răng Hàm Mặt: môn thi 4 là Nha khoa; môn thi 5 là Phẫu thuật trong miệng và hàm mặt.

2.3. Đối với Bác sĩ Y học dự phòng: môn thi 4 là Dịch tễ học; môn thi 5 là Sức khỏe môi trường.

2.4. Đối với Bác sĩ Y học cổ truyền: môn thi 4 là Lý luận y học cổ truyền; môn thi 5 là Nội y học cổ truyền.

2.5. Thí sinh đăng ký dự thi các chuyên ngành Cận lâm sàng: môn thi 4 là Nội khoa; môn thi 5 là môn có liên quan gần nhất với chuyên ngành đăng ký dự thi (không trùng với môn thi 3). Trường qui định môn thi 5 và công khai trong thông báo tuyển sinh.

Khi xét tuyển, điểm môn thi 4 được coi là môn chuyên ngành. Riêng dự thi chuyên ngành Sản Phụ môn chuyên ngành là Sản Phụ khoa; dự thi chuyên ngành Nhi môn chuyên ngành là Nhi khoa.

Các nội dung khác về tổ chức đào tạo BSNT tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

                                                                                                                      BỘTRƯỞNG                   


                                                                                                    (đã ký)


                                                                                                                                                

                  Nguyễn Thị Kim Tiến