12.Tim bẩm sinh thông liên thất (VIDEO)

Gợi ý:

- Mặt cắt

- Bất thường giải phẫu trên siêu âm 2D

- Bất thường Doppler màu

- Có shunt hay không? Chiều của shunt?