13.Hình ảnh Doppler màu 2D bệnh hẹp van hai lá (video)

Gợi ý phân tích:

- Biến đổi hình thái tim

- Bất thường dòng chảy màu