KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI CANXI, PHOSPHO TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN Ở BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

TÓM TẮT

Loạn dưỡng xương do thận là một trong những biến chứng quan trọng của suy thận mạn, đặc biệt là suy thận mạn giai đoạn cuối.

Chúng tôi khảo sát nồng độ Canxi, Phospho ở 58 bệnh nhân suy thận mạn ở Khoa Nội thận, Bệnh viện trung ương Huế và nhận thấy:

- Phospho máu tăng ở bệnh nhân suy thận mạn và tỷ lệ thuận với mức độ suy thận, giai đoạn I: 1,730,20 mmol/l; giai đoạn II: 2,380,18 mmol/l; giai đoạn IIIa: 2,560,22 mmol/l; giai đoạn IIIb và IV: 3,010,32 mmol/l.

- Tỷ lệ tăng Phospho máu ở bệnh nhân suy thận mạn là 73,80%. Phospho niệu không có sự thay đổi đáng kể ở bệnh nhân suy thận mạn.

- Canxi máu hạ đáng kể ở bệnh nhân suy thận mạn. Canxi máu tỷ lệ nghịch với mức độ suy thận: giai đoạn I: 0,910,08 mmol/l; giai đoạn II: 0,760,09 mmol/l; giai đoạn IIIa: 0,690,06 mmol/l; giai đoạn IIIb và IV: 0,650,04 mmol/l.

- Tỷ lệ hạn Canxi máu ở bệnh nhân suy thận mạn là 77,42%. Canxi niệu giảm từ giai đoạn II trở lên của suy thận mạn.