TĂNG HUYẾT ÁP TRONG BỆNH THẬN ĐA NANG Ở NGƯỜI LỚN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

TÓM TẮT

Chúng tôi nghiên cứu tăng huyết áp ở nhóm bệnh nhân thận đa nang nhập viện tại Bệnh viện trung ương Huế trong thời gian từ năm 1990 đến 1997.

Tăng huyết áp được gặp trong 48,1% trường hợp, tăng huyết áp ảnh hưởng đến cả chỉ số huyết áp tối đa lẫn huyết áp tối thiểu.

Điều trị tăng huyết áp ở bệnh thận đa nang bằng Nifedipin đạt kết quả tốt và làm giảm cả hai chỉ số huyết áp tối đa lẫn tối thiểu.