NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG LOÃNG XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI BẰNG MÁY QUS-2

TÓM TẮT

Chúng tôi nghiên cứu tình trạng loãng xương ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đang lọc máu chu kỳ bằng máy QUS-2 và thấy rằng:

- Tỷ lệ bệnh nhân bị loạn dưỡng xương (bao gồm cả nhuyễn xương và loãng xương) ở nhóm bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đang lọc máu chu kỳ là khá cao: 63,6% (so với 40,5% nhóm chứng, p<0,05).

- Có mối liên quan giữa loạn dưỡng xương và nồng độ Canxi ion hóa trong máu bệnh nhân. Những bệnh nhân có nồng độ Canxi ion hóa máu thấp sẽ có nguy cơ loạn dưỡng xương cao hơn.