Tìm hiểu sự liên quan giữa giun chui ống mật và mật độ nhiễm giun đũa

TÓM TẮT: Giun chui ống mật là một bệnh cảnh phổ biến. Giun chui ống mật có thể đưa đến những biến chứng nặng nề trước mắt cũng như lâu dài.

Sự thường gặp và sự tái phát ở một số bệnh nhân đặt ra vấn đề tìm hiểu các yếu tố thuận lợi của giun chui ống mật.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi thử tìm hiểu giun chui ống mật và mật độ nhiễm giun ở 102 bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán giun chui ống mật bằng cách định lượng trứng giun trong phân theo phương pháp Stoll.

Kết quả:               

  • Nhiễm nặng: 14,7%
  • Nhiễm vừa:  11,8%
  • Nhiễm nhẹ: 73,5%

Bước đầu chúng tôi nhận thấy giun chui ống mật không có sự liên quan với mật độ nhiễm giun.