Lịch giảng dạy Đại học tuần 18.7.2022

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18.7.2022
 THỨ HAI 18.7THỨ BA 19.7THỨ TƯ 20.7THỨ NĂM 21.7THỨ SÁU 22.7THỨ BẢY 23.7
KHÁMPGS THẮNG
THS AN (PK4-S)
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS TRÃI (PK4-C)
THS P LONG (PK5-S)
THS HOÀNG (PK5-C)
TS CHI
THS K ANH (PK2-C)
THS X LONG (PK5-S)
PGS THUẬN (CK-S)
THS HOÀNG (CK-C)
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS TRÃI (PK4-S)
PGS TOÀN
TS VÂN (PK3-S)
PGS NHẠN (PK5-S)
THS HẢO (PK4-C)
GS HUY (CK-S)
THS X LONG (CK-C)
THS NHI (PK4-S)
THS P LONG (PK3-C)
THS DUẪN (PK4-C)
THS HẢO (PK5-S)
 
 Đối tượng TTLS 21-22 1-2: YHDP3-NBL 1-4: RHM2-NCS1: 7h00-7h50
 Y3A 3/5 ./. 1-2: BS THUỲ VÂN2: 8h00-8h50
 Y4D 2/7   HC tràn dịch, tràn khí MP3: 9h00-9h50
 YHCT3A 4/4   Ho ra máu4: 10h00-10h50
 YHDP5B 2/2 TK YTCC1.4 3-4: THS HOÀNG 
 Đối tượng TTLS mới   HC suy tim 
     HC hẹp, hở hai lá, hở chủ 
     G6.4 
       
     1-2: YHDP3-NBL 
     ./. 
       
       
     YTCC1.4 
       
       
       
       
       
 THỨ HAI 18.7THỨ BA 19.7THỨ TƯ 20.7THỨ NĂM 21.7THỨ SÁU 22.7THỨ BẢY 23.7
 
      5: 13h30-14h20
      6: 14h30-15h20
      7: 15h30-16h20
      8: 16h30-17h20
       
       
       
BV TW