TÌM HIỂU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA PROTEIN C PHẢN ỨNG (CRP) VÀ LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) VỚI DIỄN TIẾN VÀ ĐỘ NẶNG CỦA VIÊM TỤY CẤP

Tóm tắt

Viêm tụy cấp là bệnh tiêu hóa khá phổ biến ở nước ta cũng như trên thế giới. Các thang điểm đa yếu tố đánh giá độ nặng và tiên lượng VTC thường phức tạp và đắt tiền, khó ứng dụng ở nước ta. Trong nghiên cứu của chúng tôi, việc định lượng CRP và LDH trong diễn tiến bệnh VTC cho thấy có mối tương quan thuận giữa nồng độ CRP và LDH với độ nặng của viêm tụy cấp. Đồìng thời, chúng tôi cũng tìm ra được các giá trị cắt của CRP và LDH vào ngày thứ 2 và thứ 4 để phân biệt VTC nhẹ và nặng. Chúng tôi đề nghị sử dụng LDH và nhất là CRPì để phân loại và tiên lượng VTC ở nước ta.