Danh sách nhân sự

Lê Phước Hoàng (32)

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email:lphoang@huemed-univ.edu.vn

Đoàn Phạm Phước Long (33)

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: dpplong@huemed-univ.edu.vn 

Nguyễn Xuân Nhân (34)

Giảng viên, Bác sĩ

Email: nxnhan@huemed-univ.edu.vn 

Võ Thị Hoài Hương (35)

Giảng viên, Bác sĩ

Email: vthhuong@huemed-univ.edu.vn

Tôn Nữ Nam Trân (36)

Thạc sĩ, Thư ký Bộ môn

Email: tnntran@huemed-univ.edu.vn 

Phan Thị Thùy Vân (37)

Giảng viên, Bác sĩ

Email: pttvan@huemed-univ.edu.vn