Danh sách nhân sự

Lê Thị Bích Thuận (11)

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Email: ltbthuan@huemed-univ.edu.vn

Hoàng Viết Thắng (12)

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Email: hvthang@huemed-univ.edu.vn

Lê Văn Chi (13)

Tiến sĩ, Bác sĩ

Email: lvchi@huemed-univ.edu.vn

Hoàng Bùi Bảo (14)

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Email: hbbao@huemed-univ.edu.vn

Phan Thị Hồng Diệp (16)

Thạc sĩ, BSCKII

Email: bsdiep3006@gmail.com

Đào Thị Vân Khánh (17)

Thạc sĩ, BSCKII

Email: dtvkhanh@huemed-univ.edu.vn

Nguyễn Hoàng Thanh Vân (18)

Tiến sĩ, Bác sĩ

Email: nhtvan@huemed-univ.edu.vn
 

Trần Quang Trung (19)

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: quangtrungdr@huemed-univ.edu.vn

Nguyễn Thị Ý Nhi (20)

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: ntynhi@huemed-univ.edu.vn

Ngô Minh Đạo (21)

Thạc sĩ, Bác sĩ

Email: nmdao@huemed-univ.edu.vn