Lịch giảng dạy Đại học tuần 25.7.2022

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25.7.2022
 THỨ HAI 25.7THỨ BA 26.7THỨ TƯ 27.7THỨ NĂM 28.7THỨ SÁU 29.7THỨ BẢY 30.7
KHÁMTS VÂN
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS HẢO (PK3-C)
THS TRÃI (PK4-S)
THS HOÀNG (PK5-S)
GS THUỶ
THS K ANH (PK2-C)
THS X LONG (PK5-C)
PGS VŨ
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS TRÃI (PK4-C)
PGS NHẠN (PK4-S)
GS KHÁNH
TS VÂN (PK3-S)
THS NHI (PK5-S)
THS HOÀNG (PK4-C)

THS HẢO(PK5-S)
THS DUẪN (PK3-C)
THS HẢO (PK5-S)
 
 Đối tượng TTLS 21-22 1-2: YHDP3-NBL 1-2: YHDP3-NBL1: 7h00-7h50
 Y3A 4/5 ./. ./.2: 8h00-8h50
 Y4D 3/7    3: 9h00-9h50
 YHCT3B 1/4    4: 10h00-10h50
 YHDP5A 1/2 TK YTCC1.4 YTCC1.4 
 Đối tượng TTLS mới     
 YHCT3B 1/4     
 YHDP5A 1/2 TK     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 THỨ HAI 25.7THỨ BA 26.7THỨ TƯ 27.7THỨ NĂM 28.7THỨ SÁU 29.7THỨ BẢY 30.7
 
 5-8: Y5CD-NBL65-8: Y5AB-NBL65-8: Y5GH-NBL65-8: Y5EF-NBL6 5: 13h30-14h20
 PGS TIẾNTS VÂNGS THUỶPGS THUẬN 6: 14h30-15h20
 Thuốc chống loạn nhịpViêm cột sống dính khớpSuy thuỳ trước tuyến yênThuốc chống loạn nhịp 7: 15h30-16h20
 LP chống đôngLao cột sốngViêm tuyến giáp- K giápLP chống đông 8: 16h30-17h20
  Loãng xương    
       
       
 G6.1B 1.07G7.1B1.02  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
BV TW