THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1.8.2022

 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ- BỘ MÔN NỘI
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1.8.2022
 THỨ HAI 1.8THỨ BA 2.8THỨ TƯ 3.8THỨ NĂM 4.8THỨ SÁU 5.8THỨ BẢY 6.8
KHÁMPGS BẢO (CK-S)
THS HẢO (CK-C)
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS TRÃI (PK5-S)
THS AN (PK4-S)
THS HOÀNG (PK3-C)
PGS NHẠN
THS K ANH (PK2-C)
THS X LONG (PK6-S)
PGS TIẾN
THS V KHÁNH (PK3-S)
THS TRÃI (PK4-C)
PGS TOÀN (CK-S)
THS AN (CK-C)
TS VÂN (PK3-S)
PGS NHẠN (PK5-S)
GS HUY (CK-S)
THS HẢO(PK4-C)
THS DUẪN (PK3-C)
THS HOÀNG (PK3-S)
THS NHI (PK5-S)
 
 Đối tượng TTLS 21-22 1-2: YHDP3-NBL 1-2: YHDP3-NBL1: 7h00-7h50
 Y3A 5/5 ./. ./.2: 8h00-8h50
 Y4D 4/7    3: 9h00-9h50
 YHCT3B 2/4    4: 10h00-10h50
 YHDP5A 2/2 TK YTCC1.4 YTCC1.4 
 Đối tượng TTLS mới     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 THỨ HAI 1.8THỨ BA 2.8THỨ TƯ 3.8THỨ NĂM 4.8THỨ SÁU 5.8THỨ BẢY 6.8
 
 5-8: Y5CD-NBL65-8: Y5AB-NBL65-8: Y5GH-NBL65-8: Y5EF-NBL6 5: 13h30-14h20
 PGS THẮNGPGS TIẾNTS VÂNPGS THUẬN 6: 14h30-15h20
 Bệnh thận bẩm sinh và di truyềnThuốc chống loạn nhịpViêm cột sống dính khớpThuốc chống loạn nhịp 7: 15h30-16h20
 Bệnh động mạch thậnLP chống đôngLao cột sốngLP chống đông 8: 16h30-17h20
 Bệnh thận người cao tuổi Loãng xương   
       
       
 G6.1B 1.07B1.02G7.1  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
BV TW