NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN CƯỜNG GIÁP ĐƠN THUẦN VÀ TIM GIÁP BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER

Tóm tắt

Mục tiêu: nghiên cứu các biến đổi hình thái chức năng thất trái ở người bệnh cường giáp có và không có suy tim bằng siêu âm Doppler tim.

Đối tượng nghiên cứu: 96 bệnh nhân cường giáp trong đó 25 bệnh có tim giáp định nghĩa rung nhĩ và/hoặc suy tim, 71 không có biến chứng tim) đã được chẩn đoán xác định bằng lâm sàng và nồng độ T3, T4, TSH được đối chứng với 60 người bình thường.
Phương pháp nghiên cứu: sử dụng siêu âm và Doppler tim đánh giá các thông số chức năng tâm thu và tâm trương cùng hình thái tim trái.

Kết quả: không có khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm cường giáp và nhóm chứng vê độ dày, đường kính thất trái, nhĩ trái (p>0,05). Chức năng tâm thu thất trái (biểu hiện qua các thông số EF, Fs, SV, CO, CI, PET/ET) tăng ở bệnh nhân cường giáp so với bình thường (p<0,01). Chỉ số khối cơ thất trái, đường kính thất trái ở nhóm suy tim tăng so với nhóm chứng (p<0,01). Đường kính nhĩ trái, chỉ số khối cơ thất trái nhóm tim giáp tăng so với nhóm không tim giáp (p<0,01). Chức năng tâm trương ở bệnh nhân cường giáp không có suy tim tăng so với nhóm chứng biểu hiện bằng tăng Ve, Va các khoảng thời gian tâm trương ngắn lại (p<0,01), chức năng tâm thu bình thường mặc dầu có lâm sàng suy tim, tăng áp phổi và giãn buồng tim.