NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP

Mục tiêu: Nghiên cứu hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân tăng huyết áp.
 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 152 bệnh nhân có huyết áp ³ 140 / 90 mmHg, tiến hành khảo sát các yếu tố còn lại của hội chứng chuyển hóa theo ATP III. Khảo sát tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa trên toàn mẩu và trên một số nhóm đối tượng đặc biệt
 
Kết quả:
- Tỷ lệ hội chứng chuyển hóa trên toàn mẩu là 53%.
- Tỷ lệ hội chứng chuyển hóa trên nữ cao hơn nam ( tương ứng là 73 % Và 37 % ) ( p < 0,05 ).
- Không có sự khác biệt về tỷ lệ hội chứng chuyển hóa trên ba nhóm bệnh nhân ở ba giai đoạn tăng huyết áp khác nhau.