NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG CHUYỂN HOÁ Ở BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

Tóm tắt: Nghiên cứu hội chứng chuyển ha trín bệnh nhđn tai biến mạch máu não

Mục tiêu: Nghiín cứu tỷ lệ hội chứng chuyển ha trín bệnh nhđn tai biến mạch mâu nêo vă khảo sât mối liín quan giữa giới, nghề nghiệp với hội chứng chuyển ha trín nhm đối tượng này.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 40 bệnh nhđn tai biến mạch mâu nêo ( 20 trường hợp xuất huyết nêo vă 20 trường hợp nhồi máu nêo ) từ 18 tuổi trở lên được điều trị tại các khoa nội Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 5 năm 2004 đến tháng 1năm 2005. Các đối tượng được tiến hành đo huyết áp, chu vi vng bụng, định lượng bilan lipid máu, đường huyết huyết tương tĩnh mạch lúc đói.

Kết quả:

- Tỷ lệ hội chứng chuyển ha trín bệnh nhđn tai biến mạch mâu nêo lă 30 %.
- Tỷ lệ hội chứng chuyển ha trín bệnh nhđn nhồi mâu nêo cao hơn xuất huyết nêo ( 40 % so với 20 % ).
- Tỷ lệ giữa nam vă nữ trín nhm c hội chứng chuyển ha lă 2,44 / 1.
- Tỷ lệ người lao động trí óc so với người lao động chân tay trên nhóm có hội chứng chuyển hóa tương ứng là 1,15 / 1.